0800 - 26 00 100 Bel ons Verzoek om terug te bellen

Wettelijke vermelding

De toegang en het gebruik van deze website van Ambius is onderworpen aan de volgende gebruiksbepalingen en -voorwaarden. U bent zelf verantwoordelijk voor het onder de aandacht brengen van deze bepalingen aan eenieder die deze website door uw toedoen bekijkt. Door het gebruik van de website of bijdragen aan de blog verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden en bepalingen. Ambius behoudt zich het recht voor de inhoud van deze website op enig moment en zonder mededeling vooraf te wijzigen, verwijderen of te herzien.

Disclaimer

De op deze website gepresenteerde informatie is niet uitputtend en is alleen bedoeld voor de algemene informatievoorziening. Ondanks het feit dat zorgvuldigheid wordt betracht bij het voorbereiden van de op deze website gepubliceerde informatie, kan Ambius niet instaan voor de juistheid ervan. De informatie kan niet actueel zijn of niet van toepassing zijn op specifieke omstandigheden. Ambius is niet aansprakelijk voor onjuistheden of weglatingen op deze website en beslissingen die u neemt op basis van de op deze website gepresenteerde informatie zijn geheel voor uw eigen rekening en risico. Ambius verklaart zich niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte of gevolgschade of verliezen die voortkomen uit het gebruik van of de toegang tot deze website of de daarin opgenomen informatie.

Toegang tot de website

Ambius kan noch de beschikbaarheid van deze website waarborgen, noch een ononderbroken gebruik ervan garanderen of instaan voor de foutloze en virusvrije staat van de inhoud ervan, ons beheer van de site en/of van de server die deze host. Ambius behoudt zich het recht voor uw toegang tot de website op enig moment en om welke reden dan ook te beëindigen, op te schorten of te weigeren.

Auteursrecht

Copyright © 2018 Ambius. Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de teksten, het beeldmateriaal en ander materiaal op deze website zijn eigendom van Ambius of worden met toestemming van de betreffende eigenaar gebruikt.

Het is uitsluitend toegestaan deze website te bekijken en uittreksels te produceren door gedeelten te printen of te downloaden voor niet-commerciële doeleinden, ter informatie of voor persoonlijk privégebruik. Enig ander gebruik is streng verboden. Reproducties van delen van deze website mogen niet voor commerciële doeleinden worden verkocht, gedistribueerd of overgebracht, of worden aangepast voor c.q. ingevoegd in enig ander werk, publicatie of website zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Ambius.

Indien u bijdraagt aan onze blog gaat u ermee akkoord ons toe te kennen een royalty-vrije, wereldwijde, eeuwigdurende en niet-exclusieve licentie voor het gebruiken, kopiëren, distribueren, verzenden of anderszins te publiceren in zijn geheel of gedeeltelijk (en in welke vorm of media) van alle materiaal. U doet afstand van alle morele rechten in alle gegevens welke u aan ons verstrekt.

Diensten en productaanbod

Verwijzingen naar diensten of producten op deze website vormen geen aanbod deze dienst of dit product uit te voeren of te verkopen en betekenen niet dat deze dienst of dit product in alle gebieden of landen beschikbaar is. Iedereen die geïnteresseerd is in een bepaalde dienst of een bepaald product dient contact op te nemen met de plaatselijke firma of vertegenwoordiger van Ambius voor specifieke informatie over de beschikbaarheid en/of geschiktheid van een bepaalde dienst of product ter plaatse.

Effecten

De inhoud van deze website is niet bedoeld en wordt niet gezien als uitnodiging of aansporing te investeren in of anderszins te handelen met effecten van Ambius, ook bevat de site geen advies of aanbeveling aandelen te kopen in Ambius.

De prijs van aandelen en het daaruit verkregen inkomen kan stijgen of dalen en investeerders lopen het risico het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terug te krijgen. Investeerders dienen zich te realiseren dat resultaten uit het verleden geen garantie vormen voor toekomstige rendementen. Voordat u beslist investeringen te doen, wordt u geacht uw eigen onafhankelijke oordeel te vormen en advies te vragen van een financieel adviseur of ander vakbekwaam persoon, die vertrouwd is met uw financiële situatie en investeringsdoeleinden.

Websites van derden

Ambius is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige andere website, dus ook niet voor websites vanwaar u toegang hebt gekregen tot deze website of waar u op komt vanuit deze website. Links op deze website die naar websites van derden leiden, zijn niet noodzakelijkerwijs door Ambius beoordeeld of goedgekeurd op deugdelijkheid of inhoud. Ambius is geenszins verantwoordelijk of aansprakelijk voor gelinkte websites en de inhoud ervan, aangezien deze niet zijn geaccordeerd of gecontroleerd door Ambius.

Wijzigingen in de bepalingen en voorwaarden

Ambius zal deze gebruiksbepalingen en –voorwaarden incidenteel en zonder voorafgaande mededeling wijzigen. Het is verstandig deze bepalingen en voorwaarden regelmatig te controleren. Door het voortgezet gebruik van deze website accepteert u ook de bijgewerkte of herziene bepalingen.

Bescherming gegevens

Persoonlijke gegevens die via deze website aan Ambius worden verstrekt, worden uitsluitend gebruikt overeenkomstig ons Privacybeleid. Lees deze zorgvuldig door voordat u gegevens aan ons verstrekt. Door ons persoonlijke gegevens te verstrekken verklaart u zich akkoord met het gebruik hiervan overeenkomstig ons privacybeleid. Mocht u vragen hebben over ons beleid inzake gegevensbescherming, stuurt u deze dan alstublieft per e-mail aan [email protected]

Om een blog te gebruiken of hieraan bij te dragen, kan u gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken aan Ambius.

U gaat ermee akkoord de juiste, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken op een verzoek om dergelijke informatie. U gaat ermee akkoord dat Ambius(naar eigen inzicht) uw persoonlijke gegevens kan openbaren aan derden, die beweert dat een bijdrage van u aan de blog lasterlijk is, in strijd is met het vertrouwen, in strijd is met enig intellectueel eigendomsrecht, in strijd is met deze Algemene Voorwaarden of anderszins in strijd is met de toepasselijke wet-of regelgeving.

Veiligheid - Blog

Wij adviseren u geen persoonlijke informatie te onthullen aan andere gebruikers van het blog over uzelf of iemand anders (bijvoorbeeld – telefoonnummers, postadres, woonadres, e-mailadres of enige andere details die anderen in staat zou stellen u persoonlijk te identificeren).

Bijdragen aan het Blog

Indien u bijdraagt aan het blog mag u niet:

 • enige inhoud of materiaal plaatsen, verwijzen naar of anderszins publiceren dat is frauduleus, onjuist, misleidend, bedreigend, beledigend lasterlijk, onfatsoenlijk, intimiderend, schadelijk, obsceen, onrechtmatig discriminerend of anderszins verwerpelijk;
 • enige inhoud of materiaal plaatsen, verwijzen naar of anderszins publiceren dat in strijd is met het vertrouwen, dat in strijd is met de toepasselijke wet-of regelgeving, of in strijd met intellectueel eigendomsrecht (inclusief zonder beperking, auteursrecht);
 • enige inhoud of materiaal plaatsen, verwijzen naar of anderszins publiceren dat is enige vorm van reclame of promotie voor goederen en / of diensten of “Spam”;
 • enige inhoud of materiaal plaatsen, verwijzen naar, verzenden of anderszins publiceren dat bevat software virussen of enige vorm van schadelijke bestanden of code die is ontworpen om te onderbreken, vernietigen of beperken van de werking van de Ambius website, computer, software of apparatuur of die behoort tot ieder andere derde partij;
 • enige inhoud of materiaal plaatsen, verwijzen naar of anderszins publiceren dat geen verband houdt met het blog of het onderwerp van discussie;
 • enige inhoud of materiaal plaatsen, verwijzen naar of anderszins publiceren met aanbevelingen om te kopen of zich te onthouden van het kopen van een bepaalde dienst of die waarschijnlijk een effect op de prijs van een bepaald dienst hebben;
 • uitgeven voor een andere persoon, onderneming of entiteit (met inbegrip van Ambius medewerkers) of voordoen een band te hebben met Ambius of enige andere persoon of entiteit;
 • deelnemen aan elke activiteit die de toegang tot of het gebruik van het blog door een andere gebruiker beperkt of remt.

U bent zelf verantwoordelijk voor alle informatie die u deelt of anderszins publiceert op het blog. U garandeert en bevestigt dat al het materiaal dat u aan ons levert uw eigen originele werk is en dat u het auteursrecht en andere relevante rechten bezit.

U erkent dat elke schending van de bepalingen en voorwaarden die zijn opgenomen in onze Wettelijke vermelding ons schade kan veroorzaken.

Gaat u akkoord met het volledig vrijwaren van Ambius en op verzoek aansprakelijkheid van derden betreffende claims, schade (inclusief gevolgschade) en kosten (inclusief juridische kosten en uitgaven) die we oplopen als gevolg van de tekst / materiaal die u indient bij het blog.

Een deel van de inhoud / materiaal geplaatst op het blog wordt ingediend door derden, die geen connectie hebben met Ambius en door derden over wie Ambius geen controle heeft (“Bijdragers”).

Ambius onderschrijft van Bijdragers geen materiaal, mening, aanbeveling of advies die daarin geuit wordt en Ambius wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af in verband met materiaal van Bijdragers.

Ambius kan niet instaan voor de juistheid, integriteit of kwaliteit van het door een bijdrager ingezonden materiaal. U draagt alle risico’s in verband met uw gebruik van het blog.

Als u denkt dat door een bijdrager aan het blog ingezonden materiaal inbreuk maakt op enig wettelijk recht, kunt u contact met ons opnemen via [email protected].

Monitoren, bewerken en verwijderen van ingediend materiaal - Blog

Ambius behoudt zich het recht voor (die het kan uitoefenen zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen oordeel):

 • om enig materiaal en mededelingen die aan het blog zijn toegevoegd te volgen;
 • om enig materiaal dat u indient bij het blog te bewerken of anderszins te wijzigen;
 • om materiaal dat u indient bij het blog te verwijderen;
 • om uw toegang tot en gebruik van het blog te ontzeggen.

Rechterlijke bevoegdheid

Uw gebruik van deze website en de toepassing van deze bepalingen en voorwaarden dienen naar Nederlands recht te worden beoordeelt. Uitsluitend de in Nederland gevestigde gerechtshoven zijn bevoegd inzake geschillen die op grond van de hier vastgelegde bepalingen en voorwaarden of het gebruik van deze website optreden.

Bedrijfsinformatie

Bedrijfsinformatie zoals gegevens over geregistreerde namen, adressen en nummers, zijn hier te vinden.

Ambius in uw regio

Meer informatie en inspiratie

Een gezonde snack op kantoor, zo geregeld via Ambius.

Heeft u nog vragen? We horen ze graag.

Lees meer over Ambius en de diensten die we aanbieden, van interieurbeplanting tot geurbeleving, groene wanden, mosontwerpen en kerstdecoraties.